امروز : جمعه ۳ بهمن ۱۳۹۹
تاریخ : 2017/05/29 - 11:50 ذخیره فایل ارسال به دوستان

۱۲۰ حزب قران

امام رضا (علیه السلام) فرمود:

مَن قَرَا فى شَهر رَمضان آیهٌ مِن کِتابِ الله

کانَ کَمَن خَتَمَ القرانَ فى غَیرِهِ مِنَ الشُهُور

هر کس ماه رمضان یک آیه از کتاب خدا را قرائت کند

مثل اینست که درماههاى دیگر تمام قرآن را بخواند.
(بحار الانوار ج ۹۳، ص ۳۴۶)

ردیف شماره حزب فایل صوتی
۱ حزب ۱ – حمد تا ۴۳ بقره دانلود فایل صوتی
۲ حزب ۲ – آیات ۴۴ تا ۷۴ بقره دانلود فایل صوتی
۳ حزب ۳ – آیات ۷۵ تا ۱۰۵ بقره دانلود فایل صوتی
۴ حزب ۴ – آیات ۱۰۶ تا ۱۴۱ بقره دانلود فایل صوتی
۵ حزب ۵ – آیات ۱۴۲ تا ۱۷۶ بقره دانلود فایل صوتی
۶ حزب ۶ – آیات ۱۷۷ تا ۲۰۲ بقره دانلود فایل صوتی
۷ حزب ۷ – آیات ۲۰۳ تا ۲۳۲ بقره دانلود فایل صوتی
۸ حزب ۸ – آیات ۲۳۳ تا ۲۵۲ بقره دانلود فایل صوتی
۹ حزب ۹ – آیات ۲۵۳ تا ۲۷۱ بقره دانلود فایل صوتی
۱۰ حزب ۱۰ – آیات ۲۷۲ بقره تا ۱۴ آل عمران دانلود فایل صوتی
۱۱ حزب ۱۱ – آیات ۱۵ تا ۵۱ آل عمران دانلود فایل صوتی
۱۲ حزب ۱۲ – آیات ۵۲ تا ۹۲ آل عمران دانلود فایل صوتی
۱۳ حزب ۱۳ – آیات ۹۳ تا ۱۳۲ آل عمران دانلود فایل صوتی
۱۴ حزب ۱۴ – آیات ۱۳۳ تا ۱۷۰ آل عمران دانلود فایل صوتی
۱۵ حزب ۱۵ – آیات ۱۷۱ تا ۲۰۰ آل عمران دانلود فایل صوتی
۱۶ حزب ۱۶ – آیات ۱ تا ۲۳ نساء دانلود فایل صوتی
۱۷ حزب ۱۷ – آیات ۲۴ تا ۵۷ نساء دانلود فایل صوتی
۱۸ حزب ۱۸ – آیات۵۸ تا ۸۷ نساء دانلود فایل صوتی
۱۹ حزب ۱۹ – آیات ۸۸ تا ۱۱۳ نساء دانلود فایل صوتی
۲۰ حزب ۲۰ – آیات ۱۱۴ تا ۱۴۷ نساء دانلود فایل صوتی
۲۱ حزب ۲۱ – آیات ۱۴۸ تا ۱۷۶ نساء دانلود فایل صوتی
۲۲ حزب ۲۲ – آیات ۱ تا ۲۶ مائده دانلود فایل صوتی
۲۳ حزب ۲۳ – آیات ۲۷ تا ۵۰ مائده دانلود فایل صوتی
۲۴ حزب ۲۴ – آیات ۵۱ تا ۸۱ مائده دانلود فایل صوتی
۲۵ حزب ۲۵ – آیات ۸۲ تا ۱۰۸ مائده دانلود فایل صوتی
۲۶ حزب ۲۶ – آیات ۱۰۹ مائده تا ۳۵ انعام دانلود فایل صوتی
۲۷ حزب ۲۷ – آیات ۳۶ تا ۷۳ انعام دانلود فایل صوتی
۲۸ حزب ۲۸ – آیات ۷۴ تا ۱۱۰ انعام دانلود فایل صوتی
۲۹ حزب ۲۹ – آیات ۱۱۱ تا ۱۴۰ انعام دانلود فایل صوتی
۳۰ حزب ۳۰ – آیات ۱۴۱ تا ۱۶۵ انعام دانلود فایل صوتی
۳۱ حزب ۳۱ – آیات ۱ تا ۴۶ اعراف دانلود فایل صوتی
۳۲ حزب ۳۲ – آیات ۴۷ تا ۸۷ اعراف دانلود فایل صوتی
۳۳ حزب ۳۳ – آیات ۸۸ تا ۱۴۱ اعراف دانلود فایل صوتی
۳۴ حزب ۳۴ – آیات ۱۴۲ تا ۱۷۰ اعراف دانلود فایل صوتی
۳۵ حزب ۳۵ – آیات ۱۷۱ تا ۲۰۶ اعراف دانلود فایل صوتی
۳۶ حزب ۳۶ – آیات ۱ تا ۴۰ انفال دانلود فایل صوتی
۳۷ حزب ۳۷ – آیات ۴۱ تا ۷۵ انفال دانلود فایل صوتی
۳۸ حزب ۳۸ – آیات ۱ تا ۳۳ توبه دانلود فایل صوتی
۳۹ حزب ۳۹ – آیات ۳۴ تا ۵۹ توبه دانلود فایل صوتی
۴۰ حزب ۴۰ – آیات ۶۰ تا ۹۲ توبه دانلود فایل صوتی
۴۱ حزب ۴۱ – آیات ۹۳ تا ۱۲۱ توبه دانلود فایل صوتی
۴۲ حزب ۴۲ – آیات ۱۲۲ توبه تا ۲۵ یونس دانلود فایل صوتی
۴۳ حزب ۴۳ – آیات ۲۶ تا ۷۰ یونس دانلود فایل صوتی
۴۴ حزب ۴۴ – آیات ۷۱ یونس تا ۵ هود دانلود فایل صوتی
۴۵ حزب ۴۵ – آیات ۶ تا ۴۰ هود دانلود فایل صوتی
۴۶ حزب ۴۶ – آیات ۴۱ تا ۸۳ هود دانلود فایل صوتی
۴۷ حزب ۴۷ -آیات ۸۴ هود تا ۶ یوسف دانلود فایل صوتی
۴۸ حزب ۴۸ – آیات ۷ تا ۵۲ یوسف دانلود فایل صوتی
۴۹ حزب ۴۹ – آیات ۵۳ تا ۱۰۰ یوسف دانلود فایل صوتی
۵۰ حزب ۵۰ – آیات ۱۰۱ یوسف تا ۱۸ رعد دانلود فایل صوتی
۵۱ حزب ۵۱ – آیات ۱۹ رعد تا ۹ ابراهیم دانلود فایل صوتی
۵۲ حزب ۵۲ – آیات ۱۰ تا ۵۲ ابراهیم دانلود فایل صوتی
۵۳ حزب۵۳ – آیات ۱ تا ۹۹ حجر دانلود فایل صوتی
۵۴ حزب ۵۴ – آیات ۱ تا ۵۰ نحل دانلود فایل صوتی
۵۵ حزب ۵۵- آیات ۵۱ تا ۸۹ نحل دانلود فایل صوتی
۵۶ حزب ۵۶ – آیات ۹۰ تا ۱۲۸ نحل دانلود فایل صوتی
۵۷ حزب ۵۷ – آیات ۱ تا ۴۹ اسراء دانلود فایل صوتی
۵۸ حزب ۵۸ – آیات ۵۰ تا ۹۸ اسراء دانلود فایل صوتی
۵۹ حزب ۵۹ – آیات ۹۹ اسراء تا ۳۱ کهف دانلود فایل صوتی
۶۰ حزب ۶۰ – آیات ۳۲ تا ۷۴ کهف دانلود فایل صوتی
۶۱ حزب ۶۱ – آیات ۷۵ کهف تا ۲۱ مریم دانلود فایل صوتی
۶۲ حزب ۶۲ – آیات ۲۲ تا ۹۸ مریم دانلود فایل صوتی
۶۳ حزب ۶۳ – آیات ۱ تا ۸۲ طه دانلود فایل صوتی
۶۴ حزب ۶۴ – آیات ۸۳ تا ۱۳۵ طه دانلود فایل صوتی
۶۵ حزب ۶۵ – آیات ۱ تا ۵۰ انبیاء دانلود فایل صوتی
۶۶ حزب ۶۶ – آیات ۵۱ تا ۱۱۲ انبیاء دانلود فایل صوتی
۶۷ حزب ۶۷ – آیات ۱ تا ۳۷ حج دانلود فایل صوتی
۶۸ حزب ۶۸ – آیات ۳۸ تا ۷۸ حج دانلود فایل صوتی
۶۹ حزب ۶۹ – آیات ۱ تا ۷۴ مومنون دانلود فایل صوتی
۷۰ حزب ۷۰ – آیات ۷۵ مومنون تا ۲۰ نور دانلود فایل صوتی
۷۱ حزب ۷۱ – آیات ۲۱ تا ۵۲ نور دانلود فایل صوتی
۷۲ حزب ۷۲ – آیات ۵۳ نور تا ۲۰فرقان دانلود فایل صوتی
۷۳ حزب ۷۳ – آیات ۲۱ تا ۷۷فرقان دانلود فایل صوتی
۷۴ حزب ۷۴ – آیات ۱ تا ۱۱۰ شعراء دانلود فایل صوتی
۷۵ حزب ۷۵ – آیات ۱۱۱ تا ۲۲۷ شعراء دانلود فایل صوتی
۷۶ حزب ۷۶ – آیات ۱ تا ۵۵ نمل دانلود فایل صوتی
۷۷ حزب ۷۷ – آیات ۵۶نمل تا ۱۱ قصص دانلود فایل صوتی
۷۸ حزب ۷۸ – آیات ۱۲ تا ۵۰ قصص دانلود فایل صوتی
۷۹ حزب ۷۹ – آیات ۵۱ تا ۸۸ قصص دانلود فایل صوتی
۸۰ حزب ۸۰ – آیات ۱ تا ۴۵ عنکبوت دانلود فایل صوتی
۸۱ حزب ۸۱ – آیات ۴۶ عنکبوت تا ۳۰ روم دانلود فایل صوتی
۸۲ حزب ۸۲ – آیات ۳۱ روم تا ۲۱ لقمان دانلود فایل صوتی
۸۳ حزب ۸۳ – آیات ۲۲ لقمان تا ۳۰ سجده دانلود فایل صوتی
۸۴ حزب ۸۴ – آیات ۱ تا ۳۰ احزاب دانلود فایل صوتی
۸۵ حزب ۸۵ – آیات ۳۱ تا ۵۹ احزاب دانلود فایل صوتی
۸۶ حزب ۸۶ – آیات ۶۰ احزاب تا ۲۳ سبا دانلود فایل صوتی
۸۷ حزب ۸۷ – آیات ۲۴ سبا تا ۱۴ فاطر دانلود فایل صوتی
۸۸ حزب ۸۸ – آیات ۱۵ فاطر تا ۲۷ یس دانلود فایل صوتی
۸۹ حزب ۸۹ – آیات ۲۸ یس تا ۲۱ صافات دانلود فایل صوتی
۹۰ حزب ۹۰ – آیات ۲۲ تا ۱۴۴ صافات دانلود فایل صوتی
۹۱ حزب ۹۱ – آیات ۱۴۵صافات تا ۵۱ ص دانلود فایل صوتی
۹۲ حزب ۹۲ – آیات ۵۲ ص تا ۳۱ زمر دانلود فایل صوتی
۹۳ حزب ۹۳ – آیات ۳۲ تا ۷۵ زمر دانلود فایل صوتی
۹۴ حزب ۹۴ – آیات ۱ تا ۴۰ غافر دانلود فایل صوتی
۹۵ حزب ۹۵ – آیات ۴۱ غافر تا ۸ فصلت دانلود فایل صوتی
۹۶ حزب ۹۶ – آیات ۹ تا ۴۶ فصلت دانلود فایل صوتی
۹۷ حزب ۹۷ – آیات ۴۷ فصلت تا ۲۶ شوری دانلود فایل صوتی
۹۸ حزب ۹۸ – آیات ۲۷ شوری تا ۲۳ زخرف دانلود فایل صوتی
۹۹ حزب ۹۹ – آیات ۲۴ زخرف تا ۱۶ دخان دانلود فایل صوتی
۱۰۰ حزب ۱۰۰ – آیات ۱۷ دخان تا ۳۷ جاثیه دانلود فایل صوتی
۱۰۱ حزب ۱۰۱ – آیات ۱ احقاف تا ۹ محمد (ص) دانلود فایل صوتی
۱۰۲ حزب ۱۰۲ – آیات ۱۰ محمد(ص) تا ۱۷ فتح دانلود فایل صوتی
۱۰۳ حزب ۱۰۳ – آیات ۱۸ فتح تا ۱۳ حجرات دانلود فایل صوتی
۱۰۴ حزب ۱۰۴ – آیات ۱۴ حجرات تا ۳۰ ذاریات دانلود فایل صوتی
۱۰۵ حزب ۱۰۵ – آیات ۳۱ذاریات تا ۲۵ نجم دانلود فایل صوتی
۱۰۶ حزب ۱۰۶ – آیات ۲۶ نجم تا ۵۵ قمر دانلود فایل صوتی
۱۰۷ حزب ۱۰۷ – آیات ۱ الرحمن تا ۷۴ واقعه دانلود فایل صوتی
۱۰۸ حزب ۱۰۸ – آیات ۷۵ واقعه تا ۲۹ حدید دانلود فایل صوتی
۱۰۹ حزب ۱۰۹ – آیات ۱ مجادله تا ۱۰ حشر دانلود فایل صوتی
۱۱۰ حزب ۱۱۰ – آیات ۱۱ حشر تا ۱۴ صف دانلود فایل صوتی
۱۱۱ حزب ۱۱۱ – آیات ۱ جمعه تا ۱۸ تغابن دانلود فایل صوتی
۱۱۲ حزب ۱۱۲ – آیات ا طلاق تا ۱۲ تحریم دانلود فایل صوتی
۱۱۳ حزب ۱۱۳ – آیات ۱ ملک تا ۵۲ قلم دانلود فایل صوتی
۱۱۴ حزب ۱۱۴ – آیات ۱ حاقه تا ۲۸ نوح دانلود فایل صوتی
۱۱۵ حزب ۱۱۵ – آیات ۱ جن تا ۵۶ مدثر دانلود فایل صوتی
۱۱۶ حزب ۱۱۶ – آیات ۱ قیامه تا ۵۰ مرسلات دانلود فایل صوتی
۱۱۷ حزب ۱۱۷ – آیات ۱ نباء تا ۲۹ تکویر دانلود فایل صوتی
۱۱۸ حزب ۱۱۸ – آیات ۱ انفطار تا ۱۷ طارق دانلود فایل صوتی
۱۱۹ حزب ۱۱۹ – آیات ۱ اعلی تا ۱۱ ضحی دانلود فایل صوتی
۱۲۰ حزب ۱۲۰ – آیات۱ انشراح تا ۶ ناس دانلود فایل صوتی

برچسب‌ها:

دیدگاه بینندگان
 • جواد

  تاریخ : 2 - آگوست - 2019

  عالی


  پاسخ

 • محمد

  تاریخ : 25 - آوریل - 2020

  صوتهای قرآن خیلی خوب بود.
  اجرتون با صاحب قرآن


  پاسخ

 • بهار

  تاریخ : 30 - نوامبر - 2020

  سلام صوت قرآن با کدام قاری است؟


  پاسخ

 • زهرا

  تاریخ : 13 - دسامبر - 2020

  خیلی عالی فقط بعضی از قاریان سرعت قرائتشون خیلی زیاده ،افراد مبتدی ازشون عقب میمونن. خیلی ممنون


  پاسخ

ارسال دیدگاه